Hybrid 91.8 THC
Hybrid 91.8 THC

Body high, cerebral, energizing euphoria Hybrid 91.8% THC


$45